WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2014-2020

 • POIIŚ 2014-2020 3

  logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg

   

  UE_FS_rgb-1.jpg

  Opis projektu ,,Usprawnienie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej”

  Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez usprawnienie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej, co przyczyni się do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych gospodarki osadowej, a także ograniczenia zużycia energii elektrycznej, redukcji strat wody, zapobiegania awariom na sieci, ustabilizowania ciśnienia w sieci oraz wydłużenia żywotności rurociągów i innych elementów infrastruktury w aglomeracji „Turawa”, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska przy możliwie efektywnej kosztowo działalności.

   

  Całkowity koszt projektu wynosi 1 335 684,53 PLN

  Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 923 034,02 PLN

   

  Podział Projektu na kontrakty

  W celu sprawnej realizacji projektu przewidziano następujący podział na kontrakty:

   

  Kontrakt  I - „Rozbudowa budynku prasy osadów oraz budowa wiaty magazynowej i fundamentu pod silos na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym.”

  W celu dostosowania istniejącego budynku przeróbki osadów ściekowych do zamaszynowania instalacji przerobu osadów ściekowych oraz terenu oczyszczalni dla zapewnienia odpowiedniego magazynowania przetworzonych osadów oraz przechowywania sprzętu eksploatacyjnego kontrakt obejmuje: rozbudowę budynku prasy osadów, wykonanie fundamentu pod silos oraz budowę wiaty magazynowej.

  Rozbudowa budynku prasy osadów składa się m in. z powiększenia istniejącego pomieszczenia, wymiany istniejących ścian zewnętrznych oraz poszycia dachowego, montażu wywietrznika dachowego, wykonania wszelkich robót wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

  Nowopowstała wiata ma pełnić funkcję magazynową przetworzonych osadów ściekowych, natomiast w części gospodarczej - sprzętu eksploatacyjnego Wnioskodawcy.

   

  Kontrakt  II - „Dostawa i montaż linii technologicznej do przerobu komunalnych osadów ściekowych na polepszacz gleby”

  Kontrakt obejmuje montaż:

  1. Kompletnego systemu automatyki i sterowania,

  2. Układu podawania zagęszczonych osadów ściekowych do reaktora wraz z mieszadłem,

  3. Układu dozowania CaO z silosa,

  4. Węzła reakcyjnego,

  5. Obudowanego układu wybierania produktu.

  6. Układu dozowania i magazynowania reagenta (silos o objętości V= 30 m3),

  7. Węzeł pakowania nawozu w pojemniki typu Big Bag.

  Powstające osady ściekowe podczas procesu oczyszczania ścieków dostarczane będą bezpośrednio z prasy za pomocą przenośnika ślimakowego do reaktora, w którym po dodaniu reagenta następować będzie proces higienizacji osadu w wysokiej temperaturze. Proces ten będzie przebiegał pod ścisłą kontrolą automatycznego układu sterowania umożliwiającego kontrolę ilości podawanego osadu
  i reagenta. Produkt opuszczający reaktor w postaci gorącego, wysterylizowanego granulatu polepszacza gleby odbierany będzie z wylotu obudowanymi przenośnikami taśmowymi i podawany
  na linię pakowania do Big-Bagów a następnie transportowany wózkiem widłowym do magazynu produktu.

  Proces ten realizowany jest w sposób automatyczny a niezhigienizowany osad ściekowy nie może opuścić węzła reakcyjnego RCal250. W reaktorze zachodzi potrójna sterylizacja za pomocą:

  - temperatury od 55° C do 120° C

  - przejściowego roztworu mleka wapiennego

  - wysokiego PH

  Polepszacze gleby po minimum 12 godzinach leżakowania będą podlegać ekspedycji transportem kołowym.

  Zgodnie z aktualnymi przepisami osady ściekowe powstałe w omawianej oczyszczalni przetwarzane będą w miejscu wytwarzania na wysterylizowany półgranulat będący polepszaczem gleby.

   

  Kontrakt III - „Instalacja energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej w SUW Marszałki

  W ramach przedsięwzięcia polegającego na instalacji energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej zaplanowano wyposażenie pompowni wody, w system realizujący funkcję optymalizacji ciśnienia w sieci wodociągowej, w oparciu o jego rzeczywiste zapotrzebowanie, z zachowaniem możliwie najwyższej sprawności energetycznej pomp z możliwością odczytywania do 10 punktów rejestracji parametrów przez jeden sterownik.

  System sterowania obejmuje:

  • urządzenia kontrolno-pomiarowe, zainstalowane w pompowni,
  • rejestratory parametrów sieci wodociągowej z transmisją danych, zainstalowane na sieci wodociągowej, w punktach o najniższym ciśnieniu,
  • układ pompowy wyposażony w pompy regulowane przetwornicami częstotliwości.

   

  Kontrakt IV - „Zakup wózka widłowego

  Kontrakt obejmuje dostawę wózka widłowego, zasilanego LPG, o minimalnym udźwigu 1,8 t, minimalnej wysokości podnoszenia 3 m, z pługiem śnieżnym w komplecie. Wózek obsługiwać będzie linię technologiczną do przerobu komunalnych osadów ściekowych. 

   

  Kontrakt V - „Nadzór Inwestorski”

  Jest to kontrakt obejmujący nadzór nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach Kontraktu I.

  Data publikacji: 05-12-2016 07:20
 • POIIŚ 2014-2020 2

  logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg

   

  UE_FS_rgb-1.jpg

  Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach. Przedmiotowe narzędzie zostało opracowane w celu wypełnienia obowiązków określonych w artykule 125 pkt 4 (c) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS, który zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

  Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci/

  Zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu w sposób etyczny i przejrzysty, poprzez ułatwienie zgłaszania nieprawidłowości, mogących mieć negatywny wpływ na jego realizację.

  Data publikacji: 01-12-2016 11:54
 • POIIŚ 2014-2020 1

  logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg

   

  UE_FS_rgb-1.jpg

  Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że w dniu 30 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

   ,,Usprawnienie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej”

  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Planowany koszt projektu wynosi  1 335 684,53 PLN

  Wysokość dofinansowania wynosi 923 034,02 PLN

  Data publikacji: 05-10-2016 12:16
Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg