WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

O Funduszu Spójności

Fundusz Spójności, który powstał na mocy postanowień art. 161 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jest czasowym wsparciem finansowym dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90% średniej dla wszystkich państw członkowskich.

 

Do powstania Funduszu Spójności doszło w dużej mierze poprzez przyjęcie do Unii Europejskiej państw słabiej rozwiniętych niż jej dotychczasowi członkowie. Głównym celem Funduszu jest zminimalizowanie różnic pomiędzy krajami, których poziom ekonomiczny odbiega od średniej UE. Unia Europejska dąży przede wszystkim do równomiernego i stabilnego rozwoju, a także usunięcia dysproporcji w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi a Fundusz Spójności ma za zadanie służyć otwieraniu się gospodarek najsłabszych krajów na kontakty z liderami rozwoju Unii Europejskiej.

 

Z Funduszu Spójności finansowane są największe inwestycje infrastrukturalne z sektorów transportu oraz ochrony środowiska. Finansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności oparte jest na zasadzie współfinansowania. Projekty inwestycyjne mogą być wsparte maksymalnie do wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. O środki z Funduszu Spójności mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne podmioty – m.in. przedsiębiorstwa, w których 100% udziałów posiada gmina.

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg