WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art. 12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie Państwa informuję, że:

Państwa Administratorem Danych Osobowych (dalej Administratorem) jest Spółka:

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000307671, NIP 991-042-23-52, kapitał zakładowy: 31 784 000, 00 zł.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  • w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,
  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1).

Odbiorcą danych będą: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa. Dane mogą być przekazywane gminie, posiadającej 100% udziałów Spółki, tj. Gminie Turawa. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.).

PDFinformacja dotycząca ochrony danych osobowych.pdf">>

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg