WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Opis programu

Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 jako największy program w historii Unii Europejskiej został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce.

 

W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

 

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

 

W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów

 

1.     Gospodarka wodno-ściekowa

2.     Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

3.     Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

4.     Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

5.     Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

6.     Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

7.     Transport przyjazny środowisku

8.     Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

9.     Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

10.   Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

11.   Kultura i dziedzictwo kulturowe

12.   Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

13.   Infrastruktura szkolnictwa wyższego

14.   Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15.   Pomoc techniczna - Fundusz Spójności 

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg